Projekbestuur

Ná bestudering van hierdie module behoort deelnemers ʼn beter begrip te hê van die aard van projekte, projekbestuur, en projeklewensiklusse en -fases. Deelnemers sal leer om mensehulpbron- en kommunikasiebestuur te verstaan, sowel as die belangrikheid van gehaltebestuur, projektydbeplanning en kostebestuur. Hierdie kursus kyk ook na risikobestuur, projekverkryging en kontrakbestuur

Projekbestuur

Deelnemers sal verstaan hoe projekbestuur werk – dit sluit in die vermoë om projekbeplanning te doen, om die omvang van ʼn projek te bestuur, om ʼn projekbegroting op te stel en om projekbeplanningshulpmiddels en -tegnieke soos PEHT-, KPM- en Gantt-diagramme toe te pas. Hulle sal oor die kennis beskik om organisatoriese strukture te verken ter ondersteuning van projekte met spesifieke verwysing na ʼn bestuur-deur-projek-benadering, projekondersteuningskantore, bestuurskomitees en projekborge/-direkteurs.

Gevorderde Projekbestuur

Bestuursopleiding

Hierdie program sal opkomende bestuurders bemagtig met besigheidsvaardighede en -kennis om hul intellektuele vermoëns ten volle te ontwikkel, en uiteindelik aansienlike waarde toe te voeg tot die organisasie en te kwalifiseer vir verdere bevordering.

Fundamentele Bestuur

Die doelwit van die Middelbestuursprogram is om gesonde akademiese en professionele opleiding te verskaf om middelbestuurders toe te rus met vaardighede om bykomende waarde te skep vir maatskappye en Suid-Afrika. Deelnemers sal opleiding ontvang in hul spesialisterrein, maar sal ook blootgestel word aan ʼn wye spektrum van funksionele bestuur. Funksionele koördinering of integrasie word beklemtoon in hierdie program.

Middelbestuur


Programme aangebied deur Thinking Fusion

Die program rus leiers toe om anders te lei, te dink en op te tree te einde ʼn daadwerklike verskil te maak in hul spanne en in hul organisasies. Dit is ʼn toegepaste leierskapsleerprogram wat geskik is vir die profiele van middelbestuurders, spesialiste en opkomende leiers.

Leierskap in die konneksie-ekonomie

Deelnemers word bekendgestel aan die konsep van leierskap en dat leierskap aangeleer word deur die verkryging van terugvoer, deur besinning en deur gebruikmaking van ʼn leerjoernaal, en deur toepassing in werklikewêreldomgewings. Hulle ontdek ook hoe vroue leierskap verskillend aanleer en hoe die program dit sal akkommodeer.

Die ontwikkeling van leierskap en persoonlike kapasiteit by vroue

Die program rus leiers toe om anders te lei, te dink en op te tree te einde ʼn daadwerklike verskil te maak in hul spanne en in hul organisasies. Dit het ʼn sterk strategiese fokus en ʼn tempo wat geskik is vir die profiel van Senior Bestuurders en Bestuurders.

Leierskap

 

Ander kort leerprogramme (KLP)