Kortleerprogramme (KLP) - Potchefstroom

Die Besigheidskool bied 'n verskeidenheid kortkursusse om holistiese bestuursvaardighede in die werksplek te verbeter.

Hierdie kursusse strek van projekbestuur tot emosionele intelligensie.

KLP in Projekbestuur

Projekbestuur is 'n hoogs effektiewe bestuurshulpmiddel om te verseker dat alle dienste en produkte binne bepaalde tyd-, spesifikasie- en begrotingsraamwerke gelewer word, tot bevrediging van die kliënt. Dit is toenemend 'n toepassing wat ervaar word deur openbare en private organisasies as die antwoord tot komplekse afleweringstelsels en -prosesse.  

Potchefstroom Public Management & Governance (PPMG) is 'n gespesialiseerde eenheid binne die Skool vir Sosiale Studies wat die ontwikkeling en implementering van kortkursusse vir die openbare sektor fasiliteer. Die kursus in Projekbestuur is ontwikkel en geïmplementeer in samewerking met die NWU Besigheidskool, en is geakkrediteer deur beide skole. 

Kontakbesonderhede:

Janine Erasmus

Tel: 018 299 1391

E-pos: janine.erasmus@nwu.ac.za

Click here to download brochure

KLP in Gevorderde Projekbestuur

Hierdie kursus volg op die uiters populêre Sertifikaat in Projekbestuur. Studente sal an die werklike wêreld van projekte blootgestel word, wat insluit:  

 • projekbeplanning en omvangbestuur
 • kosteberekening en begroting
 • risikobestuurspraktyk
 • projekbestuurstoepassings
 • tegnieke vir kwaliteitsbestuur
 • implementering van projek-belanghebbende-analise
 • die voorbereiding van omvattende kommunikasieplanne
 • die beduidendheid van tegnologieprojekte en uitkontraktering, sowel as
 • verkenning van organisasiestrukture soos projekbestuurseenhede, bestuurskomitees en die rol van projekborge/-direkteure

Kontakbesonderhede:

Janine Erasmus

Tel: 018 299 1391

E-pos: janine.erasmus@nwu.ac.za

Click here to download brochure

KLP in Nie-finansiële Bestuursfinansies

Hierdie kursus vir nie-finansiële bestuurders se doelwit is om nie-finansiële spesialiste by te staan om hulle finansies-spesialis-kollegas beter te verstaan. Hierdie sal hul oordeel ten opsigte van finansiële aangeleenthede en finansiëlebestuursvaardighede verbeter. 

Kontakbesonderhede:

Marni Young

Tel: 018 285 2325

E-pos: marni.young@nwu.ac.za

Click here to download brochure

 

KLP in Forensiese Rekeningkunde

Die Noordwes-Universiteit is een van die eerste Suid-Afrikaanse universiteite wat voorgraadse BCom-, honneurs-, meesters- en PhD-grade in Forensiese Rekenmeesterskap bied. Die Program in Forensiese Rekeningkunde (PFA) bestaan sedert 2006 en bestaan uit die enkele grootste span professionele persone toegewys aan hoër onderwys binne die Suid-Afrikaanse forensiese rekenmeesterskap-familie. Ons is ook bevoorreg om geassosieer te word met 'n aantal leiers in die kommersiële forensiese-industrie. 

 

Kortkursusse wat aangebied word

Die Program bied ook die volgende kortkursusse in kommersiële forensiese praktyk, naamlik: 

 • Sertifikaat in Kommersiële Forensiese Rekeningkunde
 • Sertifikaat in Kommersiële Forensiese Reg
 • Sertifikaat in Kommersiële Forensiese Ondersoek
 • Sertifikaat in Kommersiële Forensiese Inligtingstegnologie
 • Sertifikaat in Praktyk en Bedrogrisikobestuur

Afleweringspunte en -metodes

Let asseblief op die volgende ten opsigte van elke van die kortkursusse:
Erkenning:
(i) Deur die NWU teen 'n voorgestelde NKR-vlak 6;
(ii) As voorbereidingskursus vir die ICFP Kwalifiserende Eksamen;
Plek:
In 'n professionele omgewing in Gauteng
Duur:        
Ses maande (5 kontaksessies – ongeveer en ker 'n maand op 'n Saterdag)

Download the brochure

Toelatingsvereistes

Graad 12 en drie jaar se relevante akademiese of praktiese ervaring

Kontakbesonderhede

Mnr Albert van Zyl: Programleier
E-pos:  pfa@nwu.ac.za

 

 

KLP in Fundamentele Bestuur

Ontluikende bestuurders benodig 'n soliede fondasie in besigheidsvaardighede en kennis om hul intellektuele bevoegdheid op te bou om sodoende 'n beduidende bydrae in die organisasie te lewer. Hulle benodig ook hierdie vaardighede om vir verdere bevorderings in aanmerking te kom. Hierdie program is ontwerp om die eerstelyn-bestuurder, wie verantwoordelik is vir die lei van die ontwikkeling van werknemers en die waarneming van hul vordering, in te lig en te bemagtig. 

Kontakbesonderhede:

Marni Young

Tel: 018 285 2325

E-pos: marni.young@nwu.ac.za

Click here to download brochure

KLP in Middelbestuursprogram

Die doel van die Middelbestuursprogram is om middelbestuurder vanaf verskillende besigheidsomgewings toe te rus en te ontwikkel as spanspelers met kennis van die mees onlangse funksionele bestuur en vaardigheidsontwikkelingstendense wat belangrik is vir die implementering van organisasiestrategieë. 

Die Middelbestuursprogram strek oor 'n siklus van 'n maksimum van agt maande. Vir elke program moet studente twee studieskole van een week elk bywoon. Eksamens sal aan die einde van doseringsiklusse geskryf word, soos per die programskedule.  

Kontakbesonderhede:

Marietjie Lombard

Tel: 018 299 1372

E-pos: marietjie.lombard@nwu.ac.za

Click here to download brochure

Gevorderde KLP in Bestuurstrategie

Die doel van die program is om gevorderde bestuursopleiding te bied as 'n verlenging van die Middelbestuursprogram of soortgelyke kwalifikasie. Die ontwikkeling van vaardige topvlakbestuurders in 'n hoogs mededingende omgewing is van kardinale belang tot die sukses van enige maatskappy. 

Die Gevorderde Bestuursprogram rus middel- en topbestuurders toe om die dinamiese omgewing waarin organisasies hulself bevind, aan te spreek. Die program strek oor 'n tydperk van tien maande, wat twee studieskole insluit; die eerste week van Maart en die derde week van Julie. 'n Strategiesebestuursprojek maak deel van die program uit, wat 'n omvattende projek is wat in sindikaatgroepe uitgevoer word, en in Oktober aan 'n paneel voorgelê word. Die program word aangebied by die konferensiefasiliteite van die Sports Village in Potchefstroom. Addisionele inhuis-programme sal volgens versoek oorweeg word. 

Kontakbesonderhede:

Marietjie Lombard

Tel: 018 299 1372

E-pos: marietjie.lombard@nwu.ac.za

Click here to download brochure

KLP in Emosionele Intelligensie

Emosionele intelligensie, konflikbestuur en stresbestuur

Soos die werksplek meer divers word, word dit toenemend belangrik om te verstaan wat veroorsaak dat mense verskillende optree, sowel as om te weet hoe om hierdie verskille effektief te bestuur. 

Bestuurders moet vaardig wees in hul begrip en bestuur van hul eie emosies en die emosies van werknemers in die werksplek. Bestuurders moet verstaan hoe persoonlikheid, emosies en persepsies gedrag, menseverhoudings en werkverrigting affekteer. Emosionele intelligensie is die sleutel tot die suksesvolle bestuur van hierdie verskynsel. 

Hierdie werkswinkel rus bestuurders toe om hul eie emosionele intelligensie te assesseer en te verbeter. 

Kontakbesonderhede:

Anthea Gaanakgomo

Tel: 018 299 1413

E-pos: anthea.gaanakgomo@nwu.ac.za

Click here to download brochure

KLP in Employment Relations on Advanced...

Die belangrikheid van gesonde arbeidsverhoudinge binne die mensehulpbron-omgewing kan nooit oorbeklemtoon word nie. Met hierdie in gedagte is die Gevorderde Kursus in Arbeidsverhoudinge ontwikkel. Gedurende hierdie kursus sal die aanbieders fokus op die dringende kwessies in die bestuur van hedendaagse arbeidsverhoudinge. Die kollig sal, onder andere, val op die bestuur van stakings, uitsluitings, dissipline en dwelmmisbruik. Hoe om voor te berei vir verhore en vir die KVBA kry aandag, sowel as kollektiewe bedinging en onderhandelings. 

Afgevaardigdes/studente sal 'n gevorderde kennis bekom van die verskillende areas van arbeidsreg wat belangrik geag word vir die effektiewe uitvoering van arbeidsverhoudinge in die werksplek. Deur rolspel, gevallestudies, praktiese oefeninge en klasse word afgevaardigdes/studente gehelp in werkswinkels ten opsigte van die slyping van hul eie vaardighede in die bestuur van gevorderde arbeidsverhoudings. 

U kursusleier in die Bestuur van Gevorderde Arbeidsverhoudinge sal prof CJ Botha (CHRP) wees. Hy is 'n ten volle-geregistreerde geoktrooieerde praktisyn in die veld van arbeidsverhoudinge en mensehulpbronne en sal u in u studies lei op 'n praktiese en bruikbare wyse. Met sy uitgebreide praktiese ervaring van meer as 20 jaar is hy meer as toegerus vir uitnemende opleiding in hierdie studieveld. 

Kontakbesonderhede:

Anthea Gaanakgomo

Tel: 018 299 1413

E-pos: anthea.gaanakgomo@nwu.ac.za

Click here to download brochure

SLP in Mensehulpbronbestuur

Om te groei en floreer in vandag se mededingende omgewing, moet organisasies verskeie belangrike uitdagings hanteer. Eerstens moet hulle 'waarde' toevoeg. Tradisioneel is die konsep waarde geag 'n funksie van finansies of rekeningkunde te wees. Hoe mensehulpbronne egter bestuur word, is van uiterste belang tot die langtermyn waarde van 'n maatskappy en uiteindelik sy oorlewing. Die definisie van waarde sluit nie net winste in nie, maar ook werknemer-groei en -tevredenheid, addisionele werksgeleenthede, beskerming van die omgewing, en bydraes tot gemeenskapsbevordering. 

Twedens moet organisasies mededingend wees. Alle aspekte van mensehulpbronbestuur – insluitend hoe maatskappye met die omgewing in interaksie is; mensehulpbronne bekom, ontwikkel en vergoed; en werk ontwerp en met – kan maatskappye help om aan hul mededingende uitdagings te voldoen en waarde te skep. Die aanspreek van uitdagings is nodig om waarde te skep en om 'n mededingende voordeel te verkry. 

U kursusleier in die Bestuur van Gevorderde Arbeidsverhoudinge sal prof CJ Botha (CHRP) wees. Hy is 'n ten volle-geakkrediteerde geoktrooieerde praktisyn in die veld van arbeidsverhoudinge en mensehulpbronne en sal u in u studies lei op 'n praktiese en bruikbare wyse. Met sy uitgebreide praktiese ervaring van meer as 20 jaar is hy meer as toegerus vir uitnemende opleiding in hierdie studieveld. 

Kontakbesonderhede:

Anthea Gaanakgomo

Tel: 018 299 1413

E-pos: anthea.gaanakgomo@nwu.ac.za

Click here to download brochure

SLP in Mentorskap en Afrigting

Toe jy 'n kind was, het jy soms gewens jy het 'n ouer, wyser vriend, wie jy kan vertrou, na wie jy vir advies kan gaan, of kan deel in jou oorwinnings; wie jou dalk net 'n skouer kon bied of as klankbord kan dien vir jou idees – in kort, iemand wat sou luister, 'n geduldige vertroueling vir die goeie en minder goeie dae. 

Baie suksesvolle en bekende mense wie beduidend bygedra het tot die wêreld het die voordeel van 'n mentor of afrigter gehad, sonder wie hulle nie sou wees wie hulle was nie, gedoen het wat hulle gedoen het nie, of gehad het wat hulle het nie. Inderdaad, die wêreld sou 'n baie armer plek gewees het indien die konsep mentorskap nie bestaan het nie. Baie min suksesvolle mense is in werklikheid 100%-selfgemaak (Merlevede & Bridoux, 2008).

Deelnemers sal bygestaan en ondersteun word om hul eie leerervaring en dié van hul kollegas te bestuur en om hul leer te rig, en geleenthede vir ontwikkeling in die werksplek te erken en te gebruik. 

Kontakbesonderhede:

Shemené Kok

Tel: 018 285 2327

E-pos: shemene.kok@nwu.ac.za

Click here to download the brochure

Program in Ondernemingsbestuur