NGDip-brosjure

Die Noordwes-Universiteit se Nagraadse Diploma in Bestuur word aangebied deur die NWU-Besigheidskool en is geakkrediteer deur die Hoëronderwyskwaliteitskomitee (HOKK) (NKR 8) in Suid-Afrika:

 • Deeltyds, voltyds en via afstandsleerstudies

Hierdie program sal bestuurder en deelnemers bemagtig om vaardighede te verwerf met betrekking tot beste besigheidspraktyk en denke-leierskap wat suksesvol toegepas kan word op die multidissiplinêre uitdagings wat teëgekom word.

Oorsig

Die Noordwes-Universiteit (NWU) se Nagraadse Diploma in Bestuur word aangebied deur die NWU-Besigheidskool. Die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe van die NWU lewer al 35 jaar lank bevoegde graduandi af aan Suider-Afrika, wat op hul beurt ʼn bewese bydrae maak tot die streek se sosio-ekonomiese vooruitgang. Die Besigheidskool het ten doel om professionele nagraadse bestuurs- en besigheidsopleiding te verskaf. Die personeel van die Besigheidskool poog doelgerig om teorie en praktyk by mekaar uit te bring sodat bestuur se strategiese leierskapspotensiaal ten volle ontsluit kan word. Die programinhoud en die standaard van hierdie diploma verseker dat deelnemers kundigheid verkry uit bestuurs- en besigheidspraktyke om plaaslike sowel as internasionale uitdagings die hoof te bied.

Die Nagraadse Diploma in Bestuur bestaan uit 10 modules (5 in die eerste semester, en 5 in die tweede semester) en sluit nie ʼn navorsingskomponent in nie.

Uitkomste

Ná voltooiing van hierdie kwalifikasie behoort studente in staat te wees om die volgende te demonstreer:

 • Kennis van die teorieë en beginsels van algemene bestuursinligting, soos areas van rekeningkunde, inligtingstelsels, ekonomie, statistiek, bemarking, plaaslike regering, arbeidsverhoudinge en mensehulpbronne.
 • Die vermoë om geskikte metodes van identifisering, navorsing en diagnosering van bestuursprobleme te selekteer en te gebruik.
 • Die vermoë om toepaslike interpersoonlike vaardighede te produseer in verskeie spangebaseerde aktiwiteite van verskillende organisasies.
 • Die vermoë om geskikte tegnieke van probleemoplossing te selekteer en te gebruik, insluitende die ontwikkeling, verdediging en implementering van aanbevelings.
 • Analitiese vaardighede op die gebied van hulpbronbenutting.
 • Die vermoë om by te dra tot die formulering, implementering en hersiening van beleide, planne, en die ontwerp van gepaardgaande beheerprosesse.
 • Die vermoë om u eie (en ander se) leierskapsrolle in bestuursituasies te ontleed, om verandering te kan hanteer en om verandering in komplekse situasies te implementeer

Leweringspunte en afleweringsmetodes

Onderrigmedium

Alle klasse word in Engels aangebied

Duur en struktuur van die Diploma

Afstand:
Laai asseblief ons brosjure af vir verdere inligting. Ons maak van ʼn aanlyn leerbestuursplatform gebruik wat klasse (in Engels) sal aflewer via interaktiewe witbordsessies in die gerief van u eie huis. Internettoegang is dus ʼn voorvereiste.

Voltyds:
Die klasse word op weeksdae in Potchefstroom aangebied.

Deeltyds:
Daar is agt geskeduleerde kontaksessies per semester:
Potchefstroom op Saterdae.
Vanderbijlpark (Quest-konferensielandgoed) op Maandae.
Mahikeng: agt kontaksessies per semester oor naweke, met ʼn studieskool vir elke semester. Daar word van studente verwag om teenwoordig te wees tydens alle akademiese sessies en ander aktiwiteite van die skool op alle kampusse.

Aansoek

Studente kan slegs aanlyn aansoek doen. Vind aansoekinligting hier.

LW: Vir Voltyds en Deeltyds, selekteer die kode 5FC D05 1 - NAGRAADSE DIPLOMA IN BESTUUR
Selekteer die afstandsafleweringsmodus, en die kode is 5HA D01.

Toelatingsvereistes

Kandidate wat aansoek doen vir die Nagraadse Diploma in Bestuur moet in besit wees van:

 • ʼn baccalaureusgraad op NKR-vlak 7; OF ʼn gelykwaardige kwalifikasie soos goedgekeur deur die NWU se Senaat; EN
 • die modules van die finale voorgraadse jaar moet voltooi wees met ʼn gemiddeld van minstens 60% tensy spesifiek vrygestel van hierdie voorwaarde deur die betrokke skooldirekteur.

Assessering

Die subminimum vir eksamens in alle modules is 50%. Vir hierdie kwalifikasies moet studente alle assesserings suksesvol voltooi om bewys te lewer van hul kennis en bekwaamheid. ʼn Student slaag die eksamen in ʼn bepaalde module indien ʼn finale modulepunt van minstens 50% behaal word, wat opgemaak word uit die gemiddeld van die deelnamepunt (50%) en die eksamenpunt (50%).

Duur en struktuur

Let wel: Studente mag al die modules oor verloop van één jaar neem. Hulle sal ook toegelaat word om die kwalifikasie oor verloop van twee jaar te voltooi.

Studente wat hierdie kwalifikasie behaal, sal met gevorderde intellektuele en praktiese bevoegdhede kan funksioneer in hierdie spesialiteitsterrein. Suksesvolle voltooiing van die kwalifikasie verleen toegang tot ʼn verwante meestersgraad op NKR-vlak 9, en spesifiek tot die Meestersgraad in Besigheidsadministrasie.

Ná voltooiing van hierdie kwalifikasie behoort studente in staat te wees om die volgende te demonstreer:

 1. Kennis van die teorieë en beginsels van algemene bestuurskennis, insluitende funksionele areas van rekeningkunde, inligtingstelsels, ekonomie, statistiek, bemarking, finansies, bedryf, plaaslike regering, kleinsakebestuur, openbare bestuur, bestuur van ʼn organisasie sonder winsoogmerk, opleiding en ontwikkeling, arbeidsverhoudinge, mensehulpbronne, en aankopebestuur.
 2. Die vermoë om geskikte metodes van identifisering, navorsing en diagnosering van bestuursprobleme te selekteer en te gebruik en om die omgewingsimpak op bestuursaktiwiteite krities te assesseer.
 3. Die vermoë om toepaslike interpersoonlike vaardighede te produseer en sensitiwiteit te toon in persoonlike interaksie in die besigheidsomgewing in verskeie spangebaseerde aktiwiteite van verskillende organisasies in die openbare en privaat sektor.
 4. Die vermoë om geskikte tegnieke van probleemoplossing te selekteer en te gebruik, insluitende die ontwikkeling, verdediging en implementering van aanbevelings.
 5. Analitiese vaardighede op die gebied van hulpbronbenutting, insluitende mense, finansies, toerusting, tyd, ruimte en kwalitatiewe en kwantitatiewe inligting vir besluitneming.
 6. Die vermoë om doeltreffend by te dra tot die formulering, implementering en hersiening van beleide, planne, en die ontwerp van gepaardgaande beheerprosesse.
 7. Die vermoë om hul eie (en ander se) leierskapsrolle in bestuursituasies te ontleed, en hul doeltreffendheid te bepaal met die vervulling van hierdie rolle, en om verandering te kan hanteer deur ʼn verbeterde begrip van die proses van verandering, en die vermoë om verandering in komplekse situasies te implementeer.

Studiemateriaal

Gelde

Studiegeldkosteberamings vir 2020:

Kontakbesonderhede vir verdere inligting oor studiegeld:

Kontakbesonderhede

Voltydse en deeltydse kontaksessiestudies

Potchefstroom- en Vaaldriehoekkampus

Mahikengkampus

Afstandsleer