Registreer hier

Nagraadse Diploma in Bestuur brosjure

Oorsig

Die Nagraadse Diploma in Bestuur van die Noordwes-Universiteit word deur die NWU Besigheidskool aangebied, en is geakkrediteer deur die Hoëronderwys Kwaliteitskomitee (HOKK) (NKR 8) in Suid-Afrika. 

Die NWU word geag as een van die beste bestuurde universiteite in Suid-Afrika. Die NWU Besigheidskool lewer bevoegde graduandi aan Suid-Afrika wie, op hul beurt, 'n bewese bydrae maak tot sosiale en ekonomiese groei in die streek. Die NWU Besigheidskool poog om professionele nagraadse bestuursleiers te lewer. Die personeel van die NWU Besigheidskool is dus gefokus op die kombinering van teorie en praktyk, om sodoende die strategieseleierskapspotensiaal van besigheidsbestuurder ten volle te ontwikkel. Die programinhoud en -standaard van die NWU Besigheidskool se Nagraadse Diploma in Bestuur verseker dat deelnemers vaardighede bekom ten opsigte van beste praktyk en denke-leierskap wat suksesvol op die multidissiplinêre uitdagings wat voorkom, toegepas kan word. 

Die Nagraadse Diploma in Bestuur bestaan uit 10 modules (5 in die eerste semester, en 5 in die tweede semester).

Aangesien die Nagraadse Diploma in Bestuur nie 'n navorsingskomponent in die kursus bevat nie, kan die kursus nie 'n honneursgraad genoem word nie, en daarom word dit 'n Nagraadse Diploma genoem. 

Afleweringspunte en -metodes

Duur en struktuur van die Diploma
Die Diploma strek oor een akademiese jaar. Leerders moet vir al vyf modules per semester registreer. Elke module bestaan uit 15 kontakure.

Voltyds:
Die klasse word in Afrikaans, op weeksdae, in Potchefstroom aangebied. 

Deeltyds:
Daar is agt geskeduleerde kontaksessies per semester:
Potchefstroom (Afrikaansmedium) op Saterdae;
Vanderbijlpark (Quest Conference Estate) (Engelsmedium) op Maandae.

Mafikengkampus: Daar is agt kontaksessies per semester. Daar word van studente verwag om tydens alle akademiese sessies en ander aktiwiteite van die Skool teenwoordig te wees. Die kontaksessies vind op die Mafikengkampus plaas. 

Toelatingsvereistes

 • 'n Erkende Baccalaureus-graad of soortgelyke kwalifikasie op NKR-vlak 7
 • Aanvaarbare akademiese rekord

Assesseringstoetse

Hoe om aansoek te doen/te registreer

Mafikengkampus:

 1. Kandidate wie wil aansoek doen, moet 'n aansoekvorm voltooi en indien.
 2. 'n Persoon sal nie as 'n kandidaat toegelaat word nie, mits hy/sy:
  • 'n gegradueerde van hierdie universiteit of 'n ander universiteit of 'n ekwivalente tersiêre instelling, erken deur die Senaat vir daardie doel, is; of
  • die Senaat tevrede stel, deur middel van sodanige toets/toetse, soos voorgeskryf kan word deur die Graduate School Admissions Committee, dat hy/sy die ekwivalente vlak van bevoegdheid behaal het vir die doel van studie vir hierdie diploma; 
  • 'n aansienlike hoeveelheid werkservaring het, wat geassesseer sal word op die basis van loopbaan tot op datum en op bestuurspotensiaal. 
   Hierdie kandidate an tot die program toegelat word met die toestemming van die Graduate School Admissions Committee;
 3. 'n Kandidaat moet die Senaat tevrede stel dat sy/haar kwalifikasies voldoende voorbereiding is vir die werk wat vir die Diploma voorgeskryf is. Die Graduate School Admissions Committee kan van 'n kandidaat, wie se kwalifikasies onvoldoende geag word, verwag om 'n addisionele kursus of kursusse te doen, vooraf of gelyktydig met die studies vir die diploma. 
 4. 'n Kandidaat wie nie voldoende en toepaslike agtergrond in statistiek, rekenaartegnologie, ekonomie, finansiële bestuur en rekeningkunde, navorsingsmetodologie en akademiese skryfvaardighede het nie, sal 'n voor-diploma-kursus in die relevante kursus/kursusse moet voltooi, alvorens die formele program begin. 
 5. Kandidate sal gekeur word alleenlik op meriete gebaseer, en, indien nodig, sal genooi word vir 'n toets of onderhoud. 

Potchefstroomkampus

 • Huidige studente van die NWU voltooi die ‘Continuation Form’ en die dit in by Voorgraadse Toelatings (F20).
 • Nuwe aansoekers by die NWU voltooi die application form volledig (beskikbaar by F20 of NWU Besigheidskool) en dien dit in by Voorgraadse Toelatings (F20).

Vaaldriehoekkampus:

 

Kontakbesonderhede