Kort Leerprogramme


Projekbestuur

Ná bestudering van hierdie module behoort deelnemers ʼn beter begrip te hê van die aard van projekte, projekbestuur, en projeklewensiklusse en -fases. Deelnemers sal leer om mensehulpbron- en kommunikasiebestuur te verstaan, sowel as die belangrikheid van gehaltebestuur, projektydbeplanning en kostebestuur. Hierdie kursus kyk ook na risikobestuur, projekverkryging en kontrakbestuur

Projekbestuur

Deelnemers sal verstaan hoe projekbestuur werk – dit sluit in die vermoë om projekbeplanning te doen, om die omvang van ʼn projek te bestuur, om ʼn projekbegroting op te stel en om projekbeplanningshulpmiddels en -tegnieke soos PEHT-, KPM- en Gantt-diagramme toe te pas. Hulle sal oor die kennis beskik om organisatoriese strukture te verken ter ondersteuning van projekte met spesifieke verwysing na ʼn bestuur-deur-projek-benadering, projekondersteuningskantore, bestuurskomitees en projekborge/-direkteurs.

Gevorderde Projekbestuur

Bestuursopleiding

Hierdie program sal opkomende bestuurders bemagtig met besigheidsvaardighede en -kennis om hul intellektuele vermoëns ten volle te ontwikkel, en uiteindelik aansienlike waarde toe te voeg tot die organisasie en te kwalifiseer vir verdere bevordering.

Fundamentele Bestuur

Die doelwit van die Middelbestuursprogram is om gesonde akademiese en professionele opleiding te verskaf om middelbestuurders toe te rus met vaardighede om bykomende waarde te skep vir maatskappye en Suid-Afrika. Deelnemers sal opleiding ontvang in hul spesialisterrein, maar sal ook blootgestel word aan ʼn wye spektrum van funksionele bestuur. Funksionele koördinering of integrasie word beklemtoon in hierdie program.

Middelbestuur


Forensiese Kortkursusse


Programme aangebied deur Thinking Fusion Africa

Hierdie program, met ʼn eksklusiewe leierskapsfokus, is uniek in ontwerp en implementering. Dit rus leiers toe om anders te lei, te dink en op te tree te einde ʼn daadwerklike verskil te maak in hul spanne en in hul organisasies.

Leierskap in die konneksie-ekonomie

Die program rus vroueleiers toe om hul stem te vind, om dapper te wees, om tred te hou met die werklikheid en om ʼn betekenisvolle verskil te maak. Hulle sal anders lei, dink en optree om ʼn daadwerklike impak te hê in hul spanne en organisasies.

Vroue in leierskap

Hierdie vlagskipprogram ontwikkel die leierskapskapasiteit van senior leiers individueel en as ʼn span. Dit het ʼn sterk strategiese fokus en ʼn tempo wat pas by die profiel van die senior leiers.

Leierskap

ʼn Intensiewe leierskap-program wat selfvertroue by deelnemers inskerp op ʼn persoonlike en leierskap-vlak. Ontwerp om aan leiers die kernleierskapkennis en selfkennis te gee om hulself te verbind tot gefokusde persoonlike en leierskapvaardigheidsontwikkeling.

Essensiële Leierskap-insig-program

Hierdie program het ʼn eksklusiewe selfleierskapfokus en ʼn ontwerp wat toegespits is op selfontdekking en selfbemeestering. Dit neem deelnemers deur ʼn intense persoonlike ervaring wat daartoe lei dat hulle hulself by die werk en in hul persoonlike lewens herdefinieer, ondersteun deur duidelike ontwikkelingsplanne.

Selfleierskap-program

 


Ander kort leerprogramme (KLP)