Nagraadse Diploma in Bestuur

NGDip-brosjure

Die Noordwes-Universiteit se Nagraadse Diploma in Bestuur word aangebied deur die NWU-Besigheidskool en is geakkrediteer deur die Hoëronderwyskwaliteitskomitee (HOKK) (NKR 8) in Suid-Afrika:

 • Deeltyds, voltyds en via afstandsleerstudies

Hierdie program sal bestuurder en deelnemers bemagtig om vaardighede te verwerf met betrekking tot beste besigheidspraktyk en denke-leierskap wat suksesvol toegepas kan word op die multidissiplinêre uitdagings wat teëgekom word.

Inleiding

Die Noordwes-Universiteit se Nagraadse Diploma in Bestuur (NGDB) word aangebied deur die NWU-Besigheidskool en is geakkrediteer deur die Hoëronderwyskwaliteitskomitee (HOKK) (NKR 8) in Suid-Afrika.

Die NWU word as een van die bes bestuurde universiteite in Suid-Afrika beskou. Die NWU-Besigheidskool lewer bevoegde graduandi aan Suider-Afrika, wat op hul beurt ʼn bewese bydrae maak tot die streek se sosio-ekonomiese vooruitgang. Die Besigheidskool het ten doel om professionele nagraadse leiers in bestuur te verskaf. Die fakulteit van die NWU-Besigheidskool poog doelgerig om teorie en praktyk by mekaar uit te bring om besigheidsbestuurders se strategiese leierskapspotensiaal ten volle te ontsluit. Die programinhoud en die standaard van hierdie Nagraadse Diploma in Bestuur verseker dat deelnemers kundigheid in beste besigheidspraktyke en denke-leierskap verwerf wat suksesvol aangewend kan word om multidissiplinêre uitdagings die hoof te bied.

Algemene inligting

 • Dit is baie belangrik dat jy die NWU se A-Reëls deurlees vir meer inligting oor kwalifikasies, aansoeke, registrasie, assesserings, terminering van studies, ens. Die A-Reëls is op die NWU se webblad beskikbaar.
 • Lees ook die fakulteitsreëls vir verdere duidelikheid. Klik hier
 • Alle inligting i.v.m. die NGDip-program is op die NWU se webblad.
 • Die duur van die program is een jaar, maar afstandstudente word aangeraai om die kwalifikasie oor die verloop van twee jaar te voltooi.
 • Die program vereis toegang tot die internet en alle relevante kommunikasie sal op Efundi geplaas word.  Indien nodig kan studente ook via Efundi met dosente kommunikeer. Klik hier
 • NGDip-studente kan navrae per e-pos aan PGDip-inquiries@nwu.ac.za rig. Die EOAL-belsentrum bied ondersteuning t.o.v. algemene navrae oor eksamensentra, gradeplegtighede, eksamenroosters, ens. van Maandag tot Vrydag, 08:00 - 16:30 by 018 285 5900.
 • Me Debbie Meyer is die kontakpersoon vir afstandleeraansoeke en -registrasies (slegs e-pos -- Debbie.meyer@nwu.ac.za).
 • Mnr Stephan van Zyl is die kontakpersoon vir aansoeke en registrasie vir deeltydse/kontakleer (slegs e-pos – 10953468@nwu.ac.za).
 • Skakel die Efundi-belsentrum vir alle navrae oor Efundi by 018 285 2295 of e-pos.
 • Sluit asb in alle korrespondensie jou studentenommer in en dui aan of jy 'n afstand-/kontak-/deeltydse student is.
 • Studente het 'n eerste en tweede eksamengeleentheid. Riglyne vir die tweede geleentheid verskyn in die A-Reëls en die Fakulteitsreëls.

Efundi (Studenteportaal vir Tutoriaalbriewe, Opdragte, ens.)

Efundi is 'n elektroniese leerplatform waar daar vir elke module 'n blad geskep word en waarop alle akademiese inligting soos opdragte, belangrike datums, ekstra leeswerk, terugvoer oor opdragte, en deelname- en eksamenpunte gelaai word. Alle geregistreerde studente het volle toegang tot Efundi. Jou Efundi-gebruikersnaam is jou studentenommer.  Gebruik die eerste keer jou RSA ID-nommer of paspoortnommer as wagwoord. Sodra jy 'n opdrag op Efundi ingedien het, sal jy 'n kennisgewing per e-pos ontvang. Sodra studente geregistreer is, behoort hulle outomaties toegang tot al hul Efundi-modulebladsye te hê.

Kyk asb die volgende video's ter inleiding tot Efundi: http://youtu.be/8k6dvp6fZ5w and http://youtu.be/WyZiFFSYWJg

Aansoeke en Registrasie

Toelatingsvereistes

 • Voltydse studente wat ʼn graad of gelykwaardige kwalifikasie op NKR-vlak 7 met ʼn minimum gemiddeld van 60% voltooi het, sal toegelaat word.
 • Die keuringskomitee en die programbestuurder het die prerogatief om die getalle op grond van die beskikbare kapasiteit te beperk. Hierdie maksimum limiet word afsonderlik bepaal vir voltydse, deeltydse en afstandstudente op die verskillende leweringspunte.
 • Daar word voorsiening gemaak vir die aanvaarding van studente met vierjarige kursusse wat ʼn gemiddeld van minder as 60% in hul finale jaar behaal het. Hierdie uitsondering word oorgelaat aan die diskresie van die keuringskomitee.
 • Voorsiening word gemaak vir ander verdienstelike gevalle, maar is onderhewig daaraan dat hul aansoeke aan die EVL-beleid van die NGDB-program voldoen.
 • Enige kennisgewing van aanvaarding voordat die student bewys lewer dat daar aan die minimum vereistes voldoen is, is voorlopig.
 • Studente moet rekenaargeletterd wees (met internettoegang).
 • Aansoeke vir 2021 se tweede semester: 1 April 2021 – 31 Mei 2021
 • Registrasie vir 2021 se tweede semester: 1 Junie 2021 – 30 Junie 2021
 • Aansoeke vir 2022: 1 Junie 2021 – 15 Desember 2021.
 • EVL-aansoeke vir 2022 is oop tot 30 September 2021.

LW: Studente met 2 jaar werkervaring en ʼn kwalifikasie op NKR-vlak 7 (360 krediete) kan oorweeg word.

Studente kan slegs aanlyn via die NWU-webwerf aansoek doen

 

Modulestruktuur en Uitkomste

Kode:               5FCD05 (VOLTYDS EN DEELTYDS) EN (5HAD05 – AFSTAND)

Kampus:         Mahikeng, Potchefstroom

Afleweringsmodus: Voltyds, deeltyds of afstand

EERSTE SEMESTER

Modulekode

Modulebeskrywing

Krediete

BLLR511

Arbeidsverhoudinge

12

CCMM511

Algemene Bestuur

12

CCMM515

Bestuursekonomie

12

CCMM517

Finansiële Verslaggewing

12

GOPM511

Bedryfsbestuur

Eerste semester totale krediete

60

TWEEDE SEMESTER

GLOM522

Strategiese Talentbestuur

12

MKTM521

Bemarkingsbestuur

12

PGRE521

Navorsingsmetodologie

12

Keusevakke – kies twee:

GPRM521

CCMM521

GLOM521

GSCM521

BLCG522

 

Projekbestuur

Inligtingsbestuur

Logistiese Bestuur

Leweringskettingbestuur

Korporatiewe Bestuur

12

12

Tweede semester totale krediete

60

Totale krediete vir die kurrikulum

120

Neem kennis dat deeltydse/afstandstudente hulle modules oor 'n tweejaartydperk kan versprei om hulle werkslading meer hanteerbaar te maak.

5HA D05 (slegs 2020 eerste inskrywings in die afstandmodus)

 

EERSTE SEMESTER

NKR-VLAK

VERPLIG/OPSIONEEL

VERPLIGTE MODULES - EERSTE SEMESTER

CCMM515

Eerste Semester

8

C

CCMM517

Eerste Semester

8

C

BLCG511

Eerste Semester

8

C

CCMM516

Eerste Semester

8

C

CCMM511

Eerste Semester

8

C

VERPLIGTE MODULES - TWEEDE SEMESTER

PGRE 521

Tweede Semester

8

C

GHRM529

Tweede Semester

8

C

BLLR 521

Tweede Semester

8

C

GSCM 521

Tweede Semester

8

O

KIES EEN VAN DIE VOLGENDE

GHRM 526

Tweede Semester

8

O

GPRM 521

Tweede Semester

8

O

MKTM 521

Tweede Semester

8

O

GOPM 521

Tweede Semester

8

O

 

Voorgeskrewe Boeke

 

KODE

MODULE

OUTEUR

TITEL

UITGAWE

ISBN

UITGEWER

CCMM511

Algemene Bestuur / General Management

Hellriegel, D., Louw, M., Perks, S., Amos, T., Zindiye, S., Klopper, H.B. & Oosthuizen, T

Bestuur 

5de Uitgawe

9780199077366

Oxford

CCMM515

Ekonomie

Bestuursekonomie

van Rensburg, McConnell & Brue

Economics, second Southern African edition

2

9780077169671

McGraw Hill Education

BLLR521

Arbeidsverhoudinge

Nel PS, Kirsten M, Swanepoel BJ, Erasmus BJ and Jordaan B

South African Employment Relations - Theory and Practice 8/E

 

8th

 9780627033933

CCMM517

Finansiële verslagdoening

Cornelius, L. & Weyers, M.

Accounting: All-In-1
 
Rekeningkunde:
Alles-In-1

6de uitgawe
2021

9780639009704

9780639009728

LexisNexis

GOPM521

Bedryfsbestuur

Heizer, J., Render, B. & Munson, C.

Operations Management - Sustainability and Supply Chain Management

13de uitgawe


9781292295039

 

Kontak Ons

Algemene e-pos: PGDip-inquiries@nwu.ac.za
Potchefstroom and Vanderbijlpark: 018 299 4193
Mahikeng: 018 389 2486
Afstand: 018 299 4193
klik op https://zfrmz.com/gwAqDstcTCG7itm0VQdw om navraag te doen.