Navorsinggroeperings

Navorsingsbondels

Die NWU Besigheidskool aan die Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus, wil bekendstaan vir navorsing wat praktiese besigheidsoplossings met wetenskaplike bydraes bied aan die breër veld van bestuur. Die NWU Besigheidskool bestaan uit navorsingsbondels in die veld van bestuur. Hierdie bondels vorm die basis vir gefokusde sowel as geïntegreerde navorsing wat die volgende areas dek: 

Mensehulpbronbestuur fokus op:

Diversiteitsbestuur, werksplekafknouery en konflikhantering, organisasiegedrag en leierskap, werksbetrokkenheid, vertrouebou en emosionele intelligensie. 

Kontak: Prof Leon Jackson

Finansiële bestuur fokus op:

Welvaartskepping en waardegebaseerde bestuur.

Kontak: Prof Anet Smit

Operasionele-, IT- en Projekbestuur

Kontak: Mr Johan Jordaan

Algemene bestuur dek:

Strategiese bestuur, bemarkingsbestuur, arbeidsekonomie en die bestuur van inligtingstegnologie in organisasies. 

Kontak: Prof Ronnie Lotriet

Entrepreneurskap fokus op:

Familiebesighede en korporatiewe entrepreneurskap, en entrepreneurskapnetwerke. 

kontak: Prof Stephan van der Merwe

Bemarking:

Die fokus van hierdie bondel word breedweg gedefinieer as bemarkingsbestuur met al sy fasette. Die bondel maak egter ook voorsiening vir sommige spesifieke navorsingsonderwerpe en moedig navorsing in die veld van handelsmerke, promosies, kliëntegedrag en tevredenheid ten sterkste aan. 

Kontak: Prof Christo Bisschoff