PhD

PhD 

[Accordion collapsed]

Oorsig

Die PhD-program van die NWU Besigheidskool is 'n navorsingsdoktorsgraad van hoogstaande gehalte. Daar word van voornemende kandidate verwag om ervaring en beheer van die fokus van die doktorale studie te toon. Die NWU Besigheidskool poog om die keuringsproses deursigtig te maak, maar moet ook uitnemende navorsing lewer. 

Dus word pogings aangewend op deurlopende basis om artikels wat voortspruit uit PhD-proefskrifte, in geakkrediteerde joernale te publiseer. Die rede hiervoor is natuurlik vanselfsprekend. – die navorsing is relevant, aktueel en streef 'n sterk fokus op besigheid na – en moet dus in die breër akademiese hoofstroom geabsorbeer word. 
Die NWU Besigheidskool het ook 'n bewese navorsingsvoetspoor wat vloei vanuit hierdie filosofie van navorsing en publikasies. Hierdie sluit nie net artikels in nie, maar ook geakkrediteerde konferensiereferate.  

Die studie self dien as bewys van uitsonderlike navorsingsmetodologie, 'n definitiewe akademiese bydrae sowel as 'n bydrae tot besigheid. Aangesien die studie by 'n besigheidskool gedoen word, word van die PhD-graad verwag om, bo en behalwe ander akademiese vereistes, om ook 'n fokus op besigheid te hê. 

Die keuringsproses is streng en die keuringpaneel neem kennis van die bovermelde faktore sowel as andere regdeur die keuringsproses. 
Dit is byvoorbeeld prosedure om, vroeg in die proses, deel te neem aan 'n keuringsonderhoud waartydens die agtergrond van die studie bepaal word.

Toelatingsvereistes

Die studieprogram moet bydra tot die Universiteit se navorsingsprogram(me) soos bepaal deur die verskillende navorsingsfokusareas/eenhede. Daar word van alle PhD-studente verwag om ten minste één artikel by ʼn Departement van Hoër Onderwys en Opleiding-geakkrediteerde joernaal in te dien voor graduering. In die geval van ʼn artikelformaatproefskrif moet ʼn minimum van drie publiseerbare artikels voorgelê word, waarvan ten minste één deur ʼn redakteur van ʼn geakkrediteerde DHOO-joernaal aanvaar moes word.

Aansoekers moet voorts aan die volgende vereistes voldoen:

 • Die navorsingsvermoë van die student moet tot die bevrediging wees van die skooldirekteur en die direkteur van die navorsingsfokusarea/eenheid;
 • Studente wie se navorsingsvermoë nie as bevredigend geag word deur die skooldirekteur en navorsingsdirekteur nie sal eers vir ʼn PhD-program aanvaar word ná suksesvolle voltooiing van die Fakulteit se kortkursus in navorsingsmetodologie.
 • Hulle het hul navorsingsvoorstelle suksesvol verdedig tydens ʼn colloquium en is aanvaar deur die skool/fakulteit.
 • ʼn Student moet ʼn SAKO-goedgekeurde meesters-/MBA-graad of die status van ʼn relevante en toepaslike meestersgraad hê soos goedgekeur deur die Fakulteitsraad en die Senaat, op NKR-vlak 9;
 • Die studierigting moet goedgekeur word deur die betrokke skooldirekteur en navorsingseenheiddirekteur;
 • Die student moet ten minste die navorsingskomponent slaag (navorsingsmodule+skripsie/verhandeling) van bogenoemde meestersgraad met ʼn gemiddeld van minstens 60%.
 • Indien die meestersgraad slegs uit ʼn verhandeling bestaan het, moet die finale punt van die verhandeling meer as 60% wees.

Aansoekproses

Die jaarlikse aansoekdatums is soos volg:

 • 1 September tot 31 Januarie (sperdatum vir aansoeke is 31 Januarie) en;
 • 1 Maart tot 31 Augustus (sperdatum vir aansoeke is 31 Augustus)

Ons keuringsproses is deursigtig en is op soek na uitsonderlike navorsingskandidate wat ʼn bydrae kan lewer tot die verbetering van ons navorsingsuitsette en wat ʼn teoretiese en praktiese bydrae kan lewer tot die vakgebied van besigheidstudies. Ons wys die mees relevante en mees ervare promotor en medepromotors aan vir ons toegelate studente – afkomstig van binne die Besigheidskool sowel as relevante industrieë sodat daar ʼn vermenging van teorie en praktyk in die navorsing en wetenskaplike proses is.

Aansoekers moet ʼn vyf bladsy lange voorstel indien, wat na die onderskeie navorsingsgroepe toe gestuur sal word vir keuringsdoeleindes:

Aansoekers moet die formele PhD-aansoekdokumente invul vir die PhD NWU-Besigheidskool se administratiewe beamptes. Gee asseblief ʼn uiteensetting in twee bladsye van u voorgenome studie, onder die volgende 11 opskrifte:

1. Titel
2. Inleiding
3. Motivering van die studie
4. Probleemstelling
5. Primêre doelstelling en sekondêre doelstellings
6. Voorlopige literatuur (ten minste 10 toonaangewende wetenskaplikes in u spesialisarea)
7. Navorsingsmetodologie
8. Etiese oorweging
9. Die bydrae van die studie
10. Verwysings
11. Werkplan

Voeg ook die volgende by (indien moontlik)

Naam van voorgestelde promotor
Handtekening van voorgestelde promotor

Keuringsproses

Die navorsingskantoor van die Bestuurskool bied twee voorkeuringwerkswinkels aan, soos volg:

 • Eerste keuringswerkswinkel in Maart (gehou in Potchefstroom) vir aansoeke wat op 31 Januarie sluit, en 'n
 • Tweede keuringswerkswinkel in Oktober (gehou in Mahikeng) vir aansoeke wat op 31 Augustus sluit  

Verantwoordelike partye tydens die keuringsproses:

 • Die Navorsingskantoor van die NWU-Besigheidskool is daarvoor verantwoordelik om die toepaslike aansoekdokumente in te samel en korrespondeer met die toelatingskantoor vir vaslegging daarvan op die M-skyf.
 • Die navorsingskantoor is verantwoordelik vir skakeling met die Universiteit se toelatingskantoor om die aansoek op die VSF-stelsel vas te lê, waardeur kandidate in kennis gestel sal word van die ontvangs van hul aansoek.
 • Die Navorsingskantoor is daarvoor verantwoordelik om 'n vergadering te reël met al die Skoolnavorsingskomitees (alle groepleiers en toepaslike akademici van die Besigheidskool) vir die sifting van aansoeke indien hulle aan die minimum kriteria voldoen (>60% navorsingskomponent soos dit blyk uit die akademiese rekord van hul meestersgraad) vir toelating tot die program.
 • Die navorsingskantoor is verantwoordelik vir die organisering van 'n finale drie dae lange voorkeuringwerkswinkel waartydens kandidate wat aan die minimum vereistes voldoen het, 'n gelyke geleentheid kry om deel te neem, en waar hulle oriëntering sal ondergaan en hulle voorberei om hul voorwaardelike keuringsvoorstel aan te bied.
 • Die Navorsingskantoor sal met die toelatingskantoor skakel oor die finale uitslag van kandidate vir die voorwaardelike keuringsvoorlegging.
 • Die Navorsingskantoor sal ná voorwaardelike keuring sodra 'n student se volledige voorstel by die voorstellecolloquium goedgekeur is binne ses maande met die toelatingskantoor skakel om die student se registrasie vir die PhD-program volgens module DBAA971 (Nuut)/MBAM 971 (Oud) toe te laat.
 • Die Navorsingskantoor is verantwoordelik vir die saamvoeging van inligting oor die voltooiing van navorsing sowel as publikasieplanne vanaf alle geregistreerde studente.
 • Die Navorsingskantoor is verantwoordelik vir die evaluering en saamvoeging van inligting oor studente se vordering elke ses maande.
 • Die Navorsingskantoor is verantwoordelik vir die organisering van 'skryfwegbreeksessies' wat bedoel is om studente te help om publikasies (hoofstukke van boeke, konferensiereferate of vaktydskrifartikels) uit die voortgaande werk aan hul proefskrifte saam te stel.

Belangrike kennisgewings en gelde

Universiteitsadministrasie sal alle ontvangde aansoeke bevestig. Onvolledige aansoeke sal nie opgelaai word op die stelsel voordat alle uitstaande dokumente ontvang is nie.

Vir betaalbare gelde, kontak:
E-pos: MC-studyfees@nwu.ac.za (Mahikeng) en PUK-studyfees@nwu.ac.za (Potchefstroom)
Vir finansiële ondersteuningsdienste, kontak:
E-pos: PUK-PostgradBurs@nwu.ac.za (Potchefstroom)
of raadpleeg ons brosjure vir volledige besonderhede:

Kontakbesonderhede

Potchefstroom en Vaalkampusse

Tel: +27 18 299 4130
 
Tel: +27 18 285 2500

 

Mahikengkampus

Tel: +27 18 389 2827

 

Navorsingbestuurder

Tel: +27 18 389 2235

[/Accordion]