Ons leef in ʼn vinnig-veranderende wêreld. Die werksplek het nie hierdie veranderinge vrygespring nie, veral in hierdie era van globalisering en handelsliberalisering.

Werksplekke moes hulself herstruktureer om effektief in die globale mark mee te ding en, as sodanig, is die rol van die arbeidsverhoudingekonsultant onontbeerlik. Alles wat verband hou met die individu en sy of haar interaksie met die werksomgewing is die studierigting van die arbeidsverhoudinge-spesialis.

Mensehulpbronbestuur is die proses waartydens werknemers in ʼn organisasiestruktuur aangestel en ontwikkel word, terwyl organisasiebedryfsielkundiges psigologiese beginsels en navorsingsmetodes gebruik om probleme in die werksplek op te los en die lewenskwaliteit te verbeter. 

Studierigtings

Mensehulpbronbestuur is die bestuur van mensehulpbronne. Dit is ontwerp om werknemerprestasie in diens van ʼn werkgewer se strategiese doelstellings te optimeer. 

Mensehulpbronbestuur

Bedryfsielkundiges fokus op die gedrag van werknemers in die werksplek deur die toepassing van psigologiese beginsels om die algehele werksomgewing te verbeter.

Bedryfsielkunde

Die bestuur van die verhouding tussen die bestuur van ʼn maatskappy of organisasie en sy werkerskorps. 

Arbeidsverhoudinge

Hierdie graad fokus op die kundigheid en vaardigheidsvlakke van opleidings- en personeelontwikkelingpersone in die private en openbare sektore. 

 

Mensehulpbronontwikkeling (Potchefstroom)